logo Parking Ławica 237 w kolorze niebieskim

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PARKINGU

„TOYOCAR - PARKING BUKOWSKA 237-ŁAWICA”

§1

Administratorem danych osobowych Klientów jest TOYOCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651061

§2

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres        e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

§3

Administrator gromadzi i przetwarza Dane osobowe Klientów w celu wykonania umowy najmu miejsca postojowego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administrator przetwarza dane osobowe także w celu ustalenia okoliczności powstania szkody w pojazdach znajdujących się na parkingu i w ramach tego przetwarzania danych przekazuje poszkodowanemu na jego żądanie nagrania z  monitoringu. Dane przechowywane są przez Administratora na czas niezbędny do wykonania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§4

Udostępnienie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy najmu miejsca postojowego.

§5

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach korzystania z Parkingu, przysługuje:  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (z uwzględnieniem art 17 ust. 3 RODO); prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2 (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Poznań, dnia 1 grudnia 2022 roku