logo Parking Ławica 237 w kolorze niebieskim

REGULAMIN PARKINGU
I ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO
„TOYOCAR - PARKING BUKOWSKA 237-ŁAWICA”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki na jakich świadczona jest usługa wynajmu miejsca postojowego na niestrzeżonym parkingu mieszczącym się przy ulicy Bukowskiej 237 w Poznaniu (dalej jako „Parking”).
 2. Właścicielem i zarządcą Parkingu jest TOYOCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651061 (dalej jako „Zarządca”).
 3. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy prawa ruchu drogowego.
 4. Parking przeznaczony jest dla pojazdów mechanicznych o długości całkowitej do 5,2 metra i maksymalnej masie do 3,5 tony. Wjazd na teren Parkingu przez pojazdy przekraczające wskazane parametry wymaga indywidualnej zgody Zarządcy.
 5. Za skorzystanie z Parkingu rozumie się wjazd pojazdem na jego teren, celem skorzystania z możliwości najmu miejsca postojowego.
 6. Wjazd na teren Parkingu odbywa się przez szlabany wyposażone w system rejestracji przejazdu.
 7. Wjazd na teren Parkingu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego regulaminu jak i zobowiązaniem się Klienta do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do ewentualnych poleceń wydawanych przez Zarządcę.
 8. Wjazd na teren Parkingu jest równoznaczny z rozpoczęciem świadczenia usługi najmu miejsca postojowego przez Zarządcę i związaniem się umową najmu z Klientem.
 9. Klient, który nie zarezerwował miejsca postojowego za pośrednictwem strony internetowej, jest uprawniony do opuszczenia terenu Parkingu w przeciągu 10 minut od momentu wjazdu, bez konieczności uiszczania opłaty za usługę.
 10. Aktualny cennik usługi najmu miejsca postojowego jest udostępniony na stronie internetowej Parkingu oraz na terenie Parkingu w miejscu ogólnie dostępnym i wyraźnie widocznym, w tym także przy wjeździe na teren Parkingu.

 

II. PRZEDMIOT NAJMU

 1. Usługa wynajmu miejsca postojowego świadczona przez Zarządcę obejmuje wyłącznie udostępnienie Klientowi wolnego miejsca postojowego znajdującego się na terenie Parkingu celem zaparkowania pojazdu.
 2. Parking jest parkingiem płatnym zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, monitorowanym.
 4. Parking jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Opłata za parkowanie płatna jest przez Klienta z góry – za pośrednictwem strony internetowej lub na miejscu przy wjeździe na Parking albo przy parkomacie o ile jest dostępny.
 6. Opłata za parkowanie ponad pierwotnie ustalony czas płatna jest przed odbiorem pojazdu.
 7. W przypadku odbioru pojazdu przed pierwotnie ustaloną datą odbioru, uiszczona z góry opłata nie jest zwracana.
 8. W przypadku uiszczenia opłaty za pośrednictwem strony internetowej i późniejszej rezygnacji z usługi, uiszczona opłata nie jest zwracana.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient uprawniony jest do pozostawienia pojazdu na wolnym i oznaczonym miejscu parkingowym dostosowanym do rozmiarów pozostawianego pojazdu.
 2. Klient uprawniony jest do pozostawienia pojazdu na Parkingu na czas zadeklarowany Zarządcy.
 3. Klient uprawniony jest do pozostawiania pojazdu na czas dłuższy niż zadeklarowany Zarządcy wyłącznie po uprzednim poinformowaniu o tym Zarządcy i potwierdzeniu, że zajmowane miejsce parkingowe nie zostało już zarezerwowane przez innego klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
 5. Klient jest zobowiązany do stosowania się do znaków poziomych i pionowych oraz informacji znajdujących się na terenie Parkingu.
 6. Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zarządcy lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie korzystania z Parkingu.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez niego lub towarzyszące mu osoby szkody w mieniu Zarządcy bądź osoby trzecie.
 8. Działanie lub zaniechanie Klienta skutkujące wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności uzasadniających usunięcie pojazdu z terenu Parkingu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na usunięcie pojazdu z Parkingu na koszt i ryzyko Klienta lub właściciela pojazdu.
 9. Usunięcie pojazdu z terenu Parkingu nie wyłącza odpowiedzialności Klienta lub właściciela pojazdu za szkody poniesione przez Zarządcę, bądź osoby trzecie.
 10. Niezależnie od powodów rezygnacji z usługi, Klient nie jest uprawniony do zwrotu uiszczonej opłaty.
 11. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w świadczonej usłudze, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządcy, pod rygorem braku możliwości powoływania się na te nieprawidłowości w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY

 1. Zarządca jest obowiązany do niezwłocznego usuwania nieprawidłowości zgłaszanych przez Klienta, za które ponosi on odpowiedzialność.
 2. Zarządca nie jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad pozostawionymi przez Klienta pojazdami i rzeczami ruchomymi w nich się znajdującymi bądź do ich przechowywania.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, żywiołów, kradzieży, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych, spowodowanych przez osoby korzystające z Parkingu.
 5. Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu i oddania go do odpłatnego przechowania na parking strzeżony, co nastąpi na koszt i ryzyko Klienta lub właściciela pojazdu w przypadku:
   • zaparkowania pojazdu z naruszeniem znaków pionowych lub poziomych usytuowanych na Parkingu,
   • pozostawienia pojazdu w miejscu utrudniającym lub blokującym ruch na terenie Parkingu,
   • pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi dla tego celu miejscami parkingowymi albo na więcej niż jednym miejscu postojowym,
   • zaparkowania w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez pozostawienia dokumentu stwierdzającego takie uprawnienie w widocznym miejscy, za przednią szybą pojazdu,
   • gdy pojazd stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia,
   • pozostawienia pojazdu na czas dłuższy niż zadeklarowany i braku możliwości pozostawiania go na zajmowanym miejscu z uwagi na rezerwacje innych klientów.
 6. W razie wystąpienia szkody w pojeździe Klienta Zarządca może przekazać poszkodowanemu nagrania z monitoringu w celu ustalenia sprawcy szkody oraz okoliczności powstania szkody, a Klient wyraża zgodę na takie przetwarzanie jego danych osobowych utrwalonych na nagraniu z monitoringu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin posiada moc obowiązującą do czasu jego uchylenia przez Zarządcę.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści regulaminu, w tym w szczególności dotyczące zakresu obowiązków Klienta, winne zostać zgłaszane Zarządcy przez Klienta przed rozpoczęciem najmu miejsca postojowego.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Klient składać może pisemnie na adres siedziby Zarządcy lub następujący adres poczty elektronicznej: reklamacje@poznanparking.pl
 4. W przypadku zaistnienia sporu na tle niniejszego regulaminu lub usługi wynajmu miejsca postojowego, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zarządcy.
 5. W trakcie korzystania z Parkingu Klient może kontaktować się z Zarządcą pod następującym numerem telefonu: +48 572 009 920 lub pod numerem telefonu wskazanym na terenie Parkingu.
 6. Administratorem danych osobowych jest Zarządca. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.parkinglawica237.pl

 

POZNAŃ, DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU