logo Parking Ławica 237 w kolorze niebieskim

REGULAMIN PARKINGU
I ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO
„TOYOCAR - PARKING BUKOWSKA 237-ŁAWICA”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Niniejszy regulamin parkingu „TOYOCAR – PARKING BUKOWSKA 237 – ŁAWICA” („Parking”) zarządzanego przez TOYOCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lesznie (64-100) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651061 (dalej jako „Operator”) określa:
   1. zasady oraz warunki na jakich Operator świadczy na rzecz Klienta usługę w ramach Umowy najmu miejsca postojowego („Umowa”),
   2. zasady oraz warunki na jakich Operator świadczy na rzecz Klienta usługi dodatkowe,,
   3. zasady oraz warunki korzystania z Parkingu,
   4. procedurę reklamacyjną.
  2. Skorzystanie z Parkingu przez Klienta, czyli wykonanie umowy rozumiane jako wjazd na teren Parkingu celem zrealizowania usługi świadczonej przez Operatora, jest równoznaczne z zapoznaniem się̨ i zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się̨ Klienta do jego przestrzegania oraz stosowania się̨ do ewentualnych poleceń́ wydawanych przez Operatora. Regulamin Parkingu jest udostępniany Klientowi w trakcie realizacji procesu zamówienia w przypadku zakupu usługi najmu miejsca parkingowego świadczonej drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający jego trwały zapis, jak również̇ zapoznanie się̨ z jego treścią̨ przed zakupem usługi. Regulamin udostępniony jest także do wglądu Klienta na terenie Parkingu.
  3. Skorzystanie z Parkingu przez Klienta, czyli wykonanie umowy rozumiane jako wjazd na teren Parkingu celem zrealizowania usługi świadczonej przez Operatora, jest równoznaczne z zapoznaniem się̨ i zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się̨ Klienta do jego przestrzegania oraz stosowania się̨ do ewentualnych poleceń́ wydawanych przez Operatora. Regulamin Parkingu jest udostępniany Klientowi w trakcie realizacji procesu zamówienia w przypadku zakupu usługi najmu miejsca parkingowego świadczonej drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający jego trwały zapis, jak również̇ zapoznanie się̨ z jego treścią̨ przed zakupem usługi. Regulamin udostępniony jest także do wglądu Klienta na terenie Parkingu.


  II. PARKING

  1. Parking jest parkingiem płatnym zgodnie z aktualnym cennikiem.
  2. Opłata za parking naliczana jest dobowo, za każdą rozpoczętą dobę.
  3. Doba parkingowa rozpoczyna się o godzinie 00:01 i kończy o godzinie 00:00.
  4. Parking jest parkingiem monitorowanym systemem kamer. Operator udostępnia nagrania z monitoringu uprawnionym organom, w szczególności Policji i prokuraturze, na ich żądanie. Operator nie udostępnia nagrań z monitoringu Klientom z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych.
  5. Parking jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  6. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy prawa ruchu drogowego.
  7. Na terenie Parkingu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów lub innych podobnych produktów.
  8. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
  9. Parking przeznaczony jest dla pojazdów mechanicznych o długości całkowitej do 7,5 metra i maksymalnej masie do 3,5 tony.
  10. Klienci i osoby przebywające na terenie Parkingu zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń Operatora.


  III. ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚĆ

  1. Umowa najmu miejsca postojowego zawierana jest pomiędzy Klientem, a Operatorem za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod domeną https://parkinglawica237.pl („Serwis”), którego właścicielem jest Operator lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Operatorem. Szczegółowe informacje dotyczące usługi najmu miejsca postojowego, jej zakres, czas trwania i warunki realizacji zawarte są w niniejszym regulaminie udostępnionym Klientowi przed zawarciem umowy. Zamawiając usługę Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków świadczenia usługi najmu miejsca postojowego.
  2. Klient dokonuje płatności za usługę za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie Operatora albo w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta albo na miejscu u Operatora Parkingu, przed rozpoczęciem realizacji umowy.
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest spółka AUTOPAY S.A
  4. Płatność online dostępna jest w formie przelewu albo karty płatniczej: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
  5. przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  6. Warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie płatności za usługę. Płatność za usługę uznaje się za dokonaną w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Operatora, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.


  IV. OKRES OBOWIĄZYWANIA ORAZ WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

  1. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta jest na czas oznaczony i obowiązuje do chwili wykonania przez Operatora usługi tj. do odbioru przez Klienta pojazdu pozostawionego na Parkingu.
  2. Klient uprawniony jest do bezkosztowej rezygnacji z usługi w terminie do 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji usługi.
  3. Klient nie jest uprawniony do bezkosztowej rezygnacji z usługi, jeżeli do planowanego dnia rozpoczęcia jej świadczenia zostały pozostały mniej niż 3 pełne doby.
  4. W przypadku braku rezygnacji lub dokonania rezygnacji z naruszeniem terminu wskazanego w ust. 4 powyżej Klienta obciąża pełna opłata za usługę.
  5. Klientowi będącemu Konsumentem i zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy najmu miejsca postojowego w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient będący konsumentem, który rozpoczął korzystanie z Parkingu przed odstąpieniem od umowy, ma jednak obowiązek zapłacić za okres parkowania samochodu do czasu odstąpienia od umowy proporcjonalnie do okresu faktycznego parkowania samochodu.
  6. Klienta będącego Konsumentem obowiązują̨ ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy, określone w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj.:
   1. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość́ nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość́ nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi.
  7. Rezygnacji z usługi Klient dokonać może za pośrednictwem numeru telefonu +48 572 009 920 lub poprzez wiadomość e-mail na adres reklamacje@poznanparking.pl
  8. Klient otrzyma zwrot wszelkich należności w ciągu 14 dni od daty rezygnacji z usługi.


  V. ZAKRES USŁUGI NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO ORAZ WARUNKI JEJ ŚWIADCZENIA

  1. Usługa najmu miejsca postojowego świadczona przez Operatora na rzecz Klienta obejmuje:
   1. najem miejsca postojowego wskazanego przez Operatora na terenie Parkingu w czasie od zaparkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu do czasu zwolnienia tego miejsca w terminie określonym umową („Usługa podstawowa”),
   2. możliwość skorzystania przez Klienta z transferu Klienta wraz z towarzyszącymi mu osobami (maksymalnie 8 osób towarzyszących) oraz bagażem z Parkingu na lotnisko Poznań – Ławica i transferu powrotnego („Usługa dodatkowa”),
  2. Usługa dodatkowa w postaci transferu nie obciąża Klienta dodatkowymi opłatami. Klient może skorzystać jeden raz z transferu na lotnisko Poznań – Ławica oraz jeden raz z transferu na Parking w dniach aktywnej rezerwacji miejsca postojowego.
  3. Wjazd pojazdu na teren parkingu odbywa się przez samoczynne otwarcie szlabanu po odczycie tablic rejestracyjnych podanych podczas zakładania rezerwacji.
  4. Wyjazd pojazdu z terenu Parkingu po zakończonej usłudze najmu miejsca postojowego lub w trakcie jej trwania możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Operatorowi i sprawdzeniu stanu pojazdu przez Klienta.
  5. W przypadku wykorzystywania przez Klienta miejsca postojowego ponad czas określony umową będzie on zobowiązany do uiszczenia na rzecz Operatora opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem za świadczenie usługi (za każdą rozpoczętą dobę) oraz wynagrodzenie za usługę przedłużenia umowy najmu miejsca parkingowego w kwocie 10,00 złotych.
  6. W przypadku zajęcia przez pojazd Klienta więcej niż jednego miejsca postojowego na Parkingu będzie on zobowiązany do uiszczenia na rzecz Operatora opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem za świadczenie usługi (za każdą rozpoczętą dobę) za każde miejsce postojowe w granicach, którego znajduje się pojazd Klienta.


  VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

  1. Klient uprawniony jest do pozostawienia pojazdu na wolnym i oznaczonym miejscu parkingowym, które zostanie mu wskazane przez Operatora.
  2. Klient ma obowiązek skutecznie zabezpieczyć pojazd pozostawiony na Parkingu przed samowolnym przemieszczeniem się.
  3. Klient powinien pozostawić pojazd zabezpieczony przed dostępem do jego wnętrza osób trzecich, w szczególności poprzez szczelne zamknięcie wszystkich szyb oraz zamknięcie wszystkich zamków.
  4. Klient jest zobowiązany zabrać z pojazdu wszelkie wartościowe rzeczy oraz jest zobowiązany nie pozostawiać w pojeździe zwierząt, substancji niebezpiecznych i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie.
  5. Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Operatora.
  6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez niego lub towarzyszące mu osoby szkody w mieniu Operatora lub osób trzecich.
  7. Klient zobowiązany jest do udostępnienia pojazdu Operatorowi przed wjazdem i wyjazdem z Parkingu celem dokonania jego zdjęć umożliwiających udokumentowanie stanu technicznego pojazdu.
  8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Operatorowi faktu spowodowania przez niego lub towarzyszące mu osoby szkody w mieniu Operatora lub osób trzecich. Operator może przekazać dane osobowe Klienta Policji wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa w razie ustalenia, że Klient lub towarzyszące mu osoby wyrządziły szkodę w mieniu Operatora lub osób trzecich i Klient nie zgłosił tego faktu Operatorowi zgodnie ze zdaniem pierwszym.
  9. Po zakończeniu trwania umowy najmu miejsca postojowego i przed wyjazdem z terenu Parkingu Klient zobowiązany jest do zbadania stanu technicznego pojazdu i niezwłocznego zgłoszenia Operatorowi swoich uwag w tym zakresie, pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie w przyszłości.


  VII. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

  1. Operator odpowiada wobec Klienta za prawidłowe funkcjonowanie Parkingu oraz za prawidłowe wykonanie usługi najmu miejsca postojowego i usługi dodatkowej.
  2. Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę w pojeździe Klienta spowodowaną jego działaniem, upoważnionych przez niego osób lub pracowników Parkingu,
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich w stosunku do pojazdu i mienia pozostawionego przez Klienta na Parkingu,
  4. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody komunikacyjne spowodowane przez osoby trzecie korzystające z Parkingu, a także szkody powstałe w pojeździe przez działanie gryzoni.
  5. Operator uprawniony jest do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu lub przetransportowania go w inne miejsce na terenie Parkingu w sytuacji, w której pojazd Klienta zaparkowany będzie niezgodnie z zawartą umową najmu miejsca postojowego lub niniejszym regulaminem, a także w sytuacji, gdy pojazd stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia. Usunięcie lub przetransportowanie pojazdu odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
  6. Operator może przekazać dane osobowe Klienta Policji wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa w razie ustalenia, że Klient lub towarzyszące mu osoby wyrządziły szkodę w mieniu Operatora lub osób trzecich i Klient nie zgłosił tego faktu Operatorowi.
  7. Operator jest uprawniony do przekazywania Policji i innym uprawnionym organom nagrań z monitoringu Parkingu.
  8. Operator może zabronić wjazdu na teren Parkingu pojazdowi z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi.


  VIII. REKLAMACJA

  1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Operatora usługi należy składać osobiście u Operatora, pisemnie na jego adres: Bukowska 237, 60-189 Poznań lub na adres jego poczty elektronicznej reklamacje@poznanparking.pl
  2. Brak zgłoszenia wad pojazdu przed wyjazdem z terenu Parkingu lub odmowa umożliwienia dokonania zdjęć dokumentujących stan pojazdu będą stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji Klienta.
  3. Odpowiedź na reklamację zawierająca stanowisko Operatora zostanie przesłana do klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Operatora.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno zawierać́ jego dane, w tym imię̨, nazwisko, dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi w formie wybranej przez zgłaszającego (e-mail lub pisemnie), termin korzystania z miejsca postojowego, numer rezerwacji, numer rejestracyjny pojazdu jak również wskazanie wady lub nieprawidłowości w działaniu Parkingu lub w zakresie świadczenia przez Operatora usługi najmu miejsca postojowego lub innych usług dostępnych na terenie Parkingu. Reklamacja dotycząca pogorszenia stanu pojazdu, niepochodząca od Klienta będącego konsumentem, powinna dodatkowo zawierać́ dokumentację fotograficzną zgłaszanej szkody.
  5. W zakresie Klienta będącego konsumentem, szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez niego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  6. Klient będący konsumentem ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́:
   1. zwrócenie się̨ do Stałego Polubownego Sadu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu wynikającego z umowy o świadczenie usługi przechowania (np. http://www.spsk.wiih.org.pl/),
   2. zwrócenie się̨ do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań́ mediacyjnych w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (np. http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137),
   3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


  IX. INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

  1. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta pomiędzy Operatorem a Klientem będącym konsumentem za pomocą̨ Serwisu lub przez telefon, wiadomość́ e-mail jest umową zawartą na odległość́, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy najmu miejsca postojowego w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy osobiście u Operatora, pisemnie na jego adres: Bukowska 237, 60-189 Poznań lub na adres jego poczty elektronicznej info@poznanparking.pl
  4. Do zachowania terminu określonego na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o tej treści do Operatora przed upływem tego terminu.


  X. KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator.
  2. Dane osobowe Klienta, tj. w szczególności imię̨, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego, Bedą przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.
  3. Operator gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta w celu wykonania umowy najmu miejsca postojowego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane przechowywane są̨ przez Operatora na czas niezbędny do wykonania usługi oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń́.
  4. Udostepnienie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy najmu miejsca postojowego.
  5. Osobie, której dane osobowe są̨ przetwarzane w ramach korzystania z Parkingu, przysługuje: prawo zadania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z organem nadzoru dostępne są̨ na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  6. Na podstawie art. 17 ust. 3 RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usuniecie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: wywiązania się̨ z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego; celów archiwalnych w interesie publicznym; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jak również̇ mając na uwadze cel i podstawę̨ prawną przetwarzania danych, osobie której dane są̨ przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych. Osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane w ramach zbioru ma prawo skorzystać́ z przysługujących jej uprawnień́, o których mowa w RODO w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania.


  XI. KONTAKT

  W trakcie realizacji umowy oraz we wszystkich sprawach z tym związanych Klient może kontaktować się z Operatorem pod numerem telefonu: +48 572 009 920, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@poznanparking.pl lub bezpośrednio na Parkingu.

  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin posiada moc obowiązującą do czasu jego uchylenia przez Operatora.
  2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści regulaminu winne zostać zgłaszane Operatorowi przez klienta przed rozpoczęciem korzystania z Parkingu.
  3. W przypadku zaistnienia sporu na tle niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozpoznania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.